На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1623 Първомай

162300001
ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - малка сграда ул.Гимназиална №1
162300002
ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - голяма сграда ул.Гимназиална №1
162300003
ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - малка сграда ул.Гимназиална №1
162300004
ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - голяма сграда ул.Гимназиална №1
162300005
ГР.ПЪРВОМАЙ, ЦДГ Осми март ул.Спартак №11А - южен вход
162300006
ГР.ПЪРВОМАЙ, ЦДГ Осми март ул.Спартак №11А - източен вход
162300007
ГР.ПЪРВОМАЙ, НУ Христо Ботев ул. Христо Ботев №5 - северен вход
162300008
ГР.ПЪРВОМАЙ, ЦДГ Марица ул.Ралица №6
162300009
ГР.ПЪРВОМАЙ, НУ Христо Ботев ул. Христо Ботев №5 - централен вход
162300010
ГР.ПЪРВОМАЙ, Ритуална зала в читалището ул.Орфей №7А
162300011
ГР.ПЪРВОМАЙ, СОУ Д-р Асен Златаров - кабинет. ул.Кочо Честеменски №20
162300012
ГР.ПЪРВОМАЙ, СОУ Д-р Асен Златаров - физкултурен салон ул.Кочо Честименски №20
162300013
ГР.ПЪРВОМАЙ, Сграда на Общ.администрация - ул.Бр.Миладинови-юг №50
162300014
ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Любеново НУ Васил Левски - първа стая /централен вход/
162300015
ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Любеново НУ Васил Левски - втора стая /северен вход/
162300016
ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Дебър Пенсионерски клуб
162300017
ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Дебър ОУ Георги Караславов - западно крило
162300018
ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Дебър ОУ Георги Караславов - източно крило
162300019
С.ГРАДИНА, ОУ Христо Ботев - западно крило
162300020
С.ГРАДИНА, ОУ Христо Ботев - източно крило
162300021
С.ГРАДИНА, Пенсионерски клуб
162300022
С.КРУШЕВО, Сградата на читалището
162300023
С.ДОБРИ ДОЛ, Сградата на читалището
162300024
С.КАРАДЖАЛОВО, Ритуалната зала
162300025
С.КАРАДЖАЛОВО, Детската градина
162300026
С.БЯЛА РЕКА, ОУ Любен Каравелов
162300027
С.ПРАВОСЛАВЕН, Сградата на читалището
162300028
С.ЕЗЕРОВО, ДВФУ
162300029
С.ВОДЕН, Младежки клуб - библиотеката
162300030
С.ДРАГОЙНОВО, Клуба на пенсионера
162300031
С.БУКОВО, Читалището
162300032
С.БРЯГОВО, Клуба на самодейците
162300033
С.ИСКРА, Клуба на пенсионера
162300034
С.ИСКРА, ОУ Отец Паисий
162300035
С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОУ Св.св. Кирил и Методий
162300036
С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОУ Св.св. Кирил и Методий
162300037
С.ПОРОЙНА, Клуба на пенсионера
162300038
С.ТАТАРЕВО, Сградата на читалището
162300039
С.ВИНИЦА, ОУ Васил Априлов

Секция №

ОИК 1623 Първомай